2021-07-15

Wzory dyplomów ukończenia studiów

1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca  dokumentu publicznego

  • Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - (załącznik nr 1)
  • Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - (załącznik nr 2)
  • Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich - (załącznik nr 3)

Wzór dyplomu został wprowadzony uchwałą Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 56/2020-2024 z dnia 27 maja 2021 roku.

 

2. Opis dokumentu publicznego (dyplom ukończenia studiów)

  • Nazwa emitenta: Uniwersytet Opolski
  • Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 27.05.2021 r.
  • Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 27.05.2021 r
  • Okres ważności dokumentu: bezterminowo
  • data zakończenia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: --------

 

3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczony do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego (załącznik nr 4)

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się