Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-08-07 13:18:33  JAROSŁAW KATA

Pole slug zmieniło wartość z 'konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-specjalnosci-dermatologia-w-instytucie-nauk-medycznych' na '13736_konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-specjalnosci-dermatologia-w-instytucie-nauk-medycznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugkonkurs-na-stanowisko-asystenta-w-specjalnosci-dermatologia-w-instytucie-nauk-medycznych13736_konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-specjalnosci-dermatologia-w-instytucie-nauk-medycznych
2020-10-22 16:45:58 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-08-07 13:18:33  JAROSŁAW KATA

Utworzono ofertę pracy 13736 o nazwie 'Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności dermatologia w Instytucie Nauk Medycznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste13736
namepusteKonkurs na stanowisko asystenta w specjalności dermatologia w Instytucie Nauk Medycznych
shortpusteInstytut Nauk Medycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w specjalności dermatologia.
fullpuste

Instytut Nauk Medycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w specjalności dermatologia.

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają tytuł zawodowy lekarza ze specjalizacją z dermatologii

3. posiadają:
· dorobek naukowy,
· prawo wykonywania zawodu lekarza,

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

· danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

· PESEL;

· aktualnego miejsca zatrudnienia;

· posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

·   dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz;

· dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

· doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

· doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

· dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Pełne zestawienie ilościowe publikacji z: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie z wyodrębnieniem dorobku związanego ze słowami kluczowymi w układzie:

· Monografie lub rozdziały w monografiach;

· Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;

· Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym;

· Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;

· Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich.

6. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.

7. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

8. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 01 października 2020r.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

10. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48  45-052 Opole

w terminie do dnia: 11.09.2020

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystenta w specjalności dermatologia

educationpuste3
user_idpuste2500799
resource_idpuste2096
language_idpuste1
occupationpusteAsystent/Wykładowca
deadlinepuste2020-09-11
publishfrompuste2020-08-07
publishtopuste2020-10-07
slugpustekonkurs-na-stanowisko-asystenta-w-specjalnosci-dermatologia-w-instytucie-nauk-medycznych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się