Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-03-20 15:01:34  JAROSŁAW KATA

Zmieniono nazwę z 'KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO' na 'KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODWOŁANY!'

Pole short zmieniło wartość z 'KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO' na 'KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODWOŁANY! '

Pole full zmieniło wartość z '<h1 align="center"> OGŁOSZENIE</h1> <h1 align="center"> KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO</h1> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:641px;"> <p align="center"> Asystent</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:639px;"> <p> JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:639px;"> <p> &nbsp;</p> <p> Instytut Historii&nbsp; &ndash; Katedra Dydaktyki, Popularyzacji i Nauk Wspomagających Historii</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> DYSCYPLINA NAUKOWA</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> &nbsp;</p> <p> Nauki humanistyczne &ndash; Historia</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> &nbsp;</p> <p> Asystent (etat 240 godzin) &ndash; nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową &ndash; grupa pracownik&oacute;w badawczo-dydaktyczny</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p align="right" style="margin-left:7.3pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;posiadać stopień magistra w zakresie historii;</li> <li> spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27. lipca 2005 r.<br /> Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p&oacute;źn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;</li> <li> <strong>prowadzić badania naukowe w zakresie historii&nbsp; z wybranej epoki jako podstawowe, a jako wspomagające z dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki </strong></li> <li> posiadać dorobek naukowy z zakresu historii uwzględnianych na listach MNiSW</li> <li> posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej</li> <li> posiadać doświadczenie we wsp&oacute;łpracy ze środowiskami pozauniwersyteckimi</li> <li> posiadać rozpoczętą pracę nad rozprawą doktorską w stopniu umożliwiającym uzyskania stopnia doktora w ciągu 2 latu;</li> <li> od kandydata wymagana jest dyspozycyjność w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej</li> </ul> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Przyjmowane będą dokumenty os&oacute;b, kt&oacute;re złożą oświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie). Uczelnia nie zapewnia mieszkania.</p> <p align="left" style="margin-left:14.4pt;"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p align="right" style="margin-left:7.3pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> uwzględniany będzie udział w realizacji grant&oacute;w krajowych i międzynarodowych, a także w pracach zespoł&oacute;w eksperckich</li> <li> możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim</li> <li> dorobek badawczy w zakresie <strong>dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p align="right" style="margin-left:7.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 2. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra sztuki muzycznej</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie <a href="http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania">http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania</a></p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 4. Curriculum vitae</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 5. Autoreferat</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 6. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w&nbsp;przypadku wygrania konkursu</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w&nbsp;ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie <a href="http://we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf">http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf</a></p> <p align="left" style="margin-left:14.4pt;"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> Sekretariat Instytutu Historii, ul. Strzelc&oacute;w Bytomskich 2, 45-084 Opole</p> <p> Termin: 10 lutego &ndash; 9 marca 2020 r.</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> KLAUZULA RODO</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej &bdquo;Rozporządzeniem&rdquo;, informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.</li> <li> Administrator danych osobowych wyznaczył&nbsp; Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: <a href="mailto:iod@uni.opole.pl">iod@uni.opole.pl</a>, poprzez formularz na stronie: <a href="http://iod.uni.opole.pl/kontakt/">http://iod.uni.opole.pl/kontakt/</a>lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej <a href="http://iod.uni.opole.pl/">http://iod.uni.opole.pl</a>.</li> <li> Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla cel&oacute;w postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: instruktora muzycznego w Katedrze Muzykologii.</li> <li> Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest&nbsp; art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych<br /> i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).</li> <li> Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji cel&oacute;w, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z p&oacute;źn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.</li> <li> Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadk&oacute;w przewidzianych przepisami prawa, nie będą r&oacute;wnież bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.</li> <li> Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.</li> <li> Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepis&oacute;w prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.</li> <li> Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</li> </ol> <p style="margin-left:1.0cm;"> &nbsp;</p> <p> Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.</p> <p> _____________________________________________________________________________________</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> data</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2 style="margin: 12px 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; line-height: 48px; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 31.5px; text-align: center;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Dyrekcja Instytutu Historii&nbsp;<b>odwołuje konkurs na stanowisko Asystenta&nbsp;</b>w Instytucie Historii UO.</span></h2> <h1 align="center"> OGŁOSZENIE</h1> <h1 align="center"> KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO</h1> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:641px;"> <p align="center"> Asystent</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:639px;"> <p> JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:639px;"> <p> &nbsp;</p> <p> Instytut Historii&nbsp; &ndash; Katedra Dydaktyki, Popularyzacji i Nauk Wspomagających Historii</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> DYSCYPLINA NAUKOWA</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> &nbsp;</p> <p> Nauki humanistyczne &ndash; Historia</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> &nbsp;</p> <p> Asystent (etat 240 godzin) &ndash; nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową &ndash; grupa pracownik&oacute;w badawczo-dydaktyczny</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p align="right" style="margin-left:7.3pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;posiadać stopień magistra w zakresie historii;</li> <li> spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27. lipca 2005 r.<br /> Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p&oacute;źn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;</li> <li> <strong>prowadzić badania naukowe w zakresie historii&nbsp; z wybranej epoki jako podstawowe, a jako wspomagające z dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki </strong></li> <li> posiadać dorobek naukowy z zakresu historii uwzględnianych na listach MNiSW</li> <li> posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej</li> <li> posiadać doświadczenie we wsp&oacute;łpracy ze środowiskami pozauniwersyteckimi</li> <li> posiadać rozpoczętą pracę nad rozprawą doktorską w stopniu umożliwiającym uzyskania stopnia doktora w ciągu 2 latu;</li> <li> od kandydata wymagana jest dyspozycyjność w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej</li> </ul> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Przyjmowane będą dokumenty os&oacute;b, kt&oacute;re złożą oświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie). Uczelnia nie zapewnia mieszkania.</p> <p align="left" style="margin-left:14.4pt;"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p align="right" style="margin-left:7.3pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> uwzględniany będzie udział w realizacji grant&oacute;w krajowych i międzynarodowych, a także w pracach zespoł&oacute;w eksperckich</li> <li> możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim</li> <li> dorobek badawczy w zakresie <strong>dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p align="right" style="margin-left:7.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 2. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra sztuki muzycznej</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie <a href="http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania">http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania</a></p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 4. Curriculum vitae</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 5. Autoreferat</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 6. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w&nbsp;przypadku wygrania konkursu</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w&nbsp;ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie <a href="http://we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf">http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf</a></p> <p align="left" style="margin-left:14.4pt;"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENT&Oacute;W</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> Sekretariat Instytutu Historii, ul. Strzelc&oacute;w Bytomskich 2, 45-084 Opole</p> <p> Termin: 10 lutego &ndash; 9 marca 2020 r.</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> KLAUZULA RODO</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej &bdquo;Rozporządzeniem&rdquo;, informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.</li> <li> Administrator danych osobowych wyznaczył&nbsp; Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z kt&oacute;rym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: <a href="mailto:iod@uni.opole.pl">iod@uni.opole.pl</a>, poprzez formularz na stronie: <a href="http://iod.uni.opole.pl/kontakt/">http://iod.uni.opole.pl/kontakt/</a>lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej <a href="http://iod.uni.opole.pl/">http://iod.uni.opole.pl</a>.</li> <li> Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla cel&oacute;w postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: instruktora muzycznego w Katedrze Muzykologii.</li> <li> Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest&nbsp; art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych<br /> i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).</li> <li> Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji cel&oacute;w, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z p&oacute;źn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.</li> <li> Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadk&oacute;w przewidzianych przepisami prawa, nie będą r&oacute;wnież bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.</li> <li> Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.</li> <li> Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepis&oacute;w prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.</li> <li> Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</li> </ol> <p style="margin-left:1.0cm;"> &nbsp;</p> <p> Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.</p> <p> _____________________________________________________________________________________</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:642px;"> <p> data</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:642px;"> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameKONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGOKONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODWOŁANY!
shortKONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGOKONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ODWOŁANY!
full

OGŁOSZENIE

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

 

Asystent

 

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski 

 

Instytut Historii  – Katedra Dydaktyki, Popularyzacji i Nauk Wspomagających Historii

 

DYSCYPLINA NAUKOWA

 

Nauki humanistyczne – Historia

 

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

 

Asystent (etat 240 godzin) – nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową – grupa pracowników badawczo-dydaktyczny

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

 •  posiadać stopień magistra w zakresie historii;
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27. lipca 2005 r.
  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • prowadzić badania naukowe w zakresie historii  z wybranej epoki jako podstawowe, a jako wspomagające z dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu historii uwzględnianych na listach MNiSW
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • posiadać doświadczenie we współpracy ze środowiskami pozauniwersyteckimi
 • posiadać rozpoczętą pracę nad rozprawą doktorską w stopniu umożliwiającym uzyskania stopnia doktora w ciągu 2 latu;
 • od kandydata wymagana jest dyspozycyjność w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej

 

Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą oświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie). Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

 

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

 • uwzględniany będzie udział w realizacji grantów krajowych i międzynarodowych, a także w pracach zespołów eksperckich
 • możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • dorobek badawczy w zakresie dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra sztuki muzycznej

3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Termin: 10 lutego – 9 marca 2020 r.

 

 

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: instruktora muzycznego w Katedrze Muzykologii.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

_____________________________________________________________________________________

 

data

 

 

 

Dyrekcja Instytutu Historii odwołuje konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Historii UO.

OGŁOSZENIE

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

 

Asystent

 

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski 

 

Instytut Historii  – Katedra Dydaktyki, Popularyzacji i Nauk Wspomagających Historii

 

DYSCYPLINA NAUKOWA

 

Nauki humanistyczne – Historia

 

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

 

Asystent (etat 240 godzin) – nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową – grupa pracowników badawczo-dydaktyczny

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

 •  posiadać stopień magistra w zakresie historii;
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27. lipca 2005 r.
  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • prowadzić badania naukowe w zakresie historii  z wybranej epoki jako podstawowe, a jako wspomagające z dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu historii uwzględnianych na listach MNiSW
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • posiadać doświadczenie we współpracy ze środowiskami pozauniwersyteckimi
 • posiadać rozpoczętą pracę nad rozprawą doktorską w stopniu umożliwiającym uzyskania stopnia doktora w ciągu 2 latu;
 • od kandydata wymagana jest dyspozycyjność w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej

 

Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą oświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie). Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

 

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

 • uwzględniany będzie udział w realizacji grantów krajowych i międzynarodowych, a także w pracach zespołów eksperckich
 • możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • dorobek badawczy w zakresie dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra sztuki muzycznej

3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Termin: 10 lutego – 9 marca 2020 r.

 

 

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: instruktora muzycznego w Katedrze Muzykologii.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

_____________________________________________________________________________________

 

data

 

 

 

2020-05-01 16:38:00 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-02-10 22:01:29  JAROSŁAW KATA

Utworzono ofertę pracy 12258 o nazwie 'KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12258
namepusteKONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
shortpusteKONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
fullpuste

OGŁOSZENIE

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

 

Asystent

 

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski 

 

Instytut Historii  – Katedra Dydaktyki, Popularyzacji i Nauk Wspomagających Historii

 

DYSCYPLINA NAUKOWA

 

Nauki humanistyczne – Historia

 

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

 

Asystent (etat 240 godzin) – nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową – grupa pracowników badawczo-dydaktyczny

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

 •  posiadać stopień magistra w zakresie historii;
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27. lipca 2005 r.
  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • prowadzić badania naukowe w zakresie historii  z wybranej epoki jako podstawowe, a jako wspomagające z dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu historii uwzględnianych na listach MNiSW
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej
 • posiadać doświadczenie we współpracy ze środowiskami pozauniwersyteckimi
 • posiadać rozpoczętą pracę nad rozprawą doktorską w stopniu umożliwiającym uzyskania stopnia doktora w ciągu 2 latu;
 • od kandydata wymagana jest dyspozycyjność w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej

 

Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą oświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie). Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

 

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

 • uwzględniany będzie udział w realizacji grantów krajowych i międzynarodowych, a także w pracach zespołów eksperckich
 • możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • dorobek badawczy w zakresie dydaktyki historii i/lub popularyzacji historii i/lub archiwistyki

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra sztuki muzycznej

3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Termin: 10 lutego – 9 marca 2020 r.

 

 

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: instruktora muzycznego w Katedrze Muzykologii.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

_____________________________________________________________________________________

 

data

 

 

 

educationpuste3
user_idpuste2500799
resource_idpuste2096
language_idpuste1
occupationpusteAsystent
deadlinepuste2020-03-09
publishfrompuste2020-02-10
publishtopuste2020-04-30
slugpustekonkurs-na-stanowisko-nauczyciela-akademickiego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się