2021-05-18

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego

stan na dzień 01.06.2021 r.

 

I. Instytuty:

 1. Instytut Biologii,
 2. Instytut Chemii,
 3. Instytut Ekonomii i Finansów,
 4. Instytut Fizyki,
 5. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
 6. Instytut Historii,
 7. Instytut Informatyki,
 8. Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,
 9. Instytut Językoznawstwa,
 10. Instytut Nauk Medycznych,
 11. Instytut Nauk o Literaturze,
 12. Instytut Nauk o Polityce i Administracji,
 13. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,
 14. Instytut Nauk o Zdrowiu,
 15. Instytut Nauk Pedagogicznych,
 16. Instytut Nauk Prawnych,
 17. Instytut Nauk Teologicznych,
 18. Instytut Psychologii,
 19. Instytut Sztuk Wizualnych.

II. Wydziały:  

 1. Wydział Chemii,
 2. Wydział Ekonomiczny,
 3. Wydział Filologiczny,
 4. Wydział Lekarski,
 5. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 6. Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej,
 7. Wydział Nauk o Zdrowiu,
 8. Wydział Nauk Społecznych
 9. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 10. Wydział Prawa i Administracji,
 11. Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
 12. Wydział Sztuki,
 13. Wydział Teologiczny.

III. Jednostki interdyscyplinarne ogólnouczelniane oraz międzywydziałowe jednostki badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne:

 1. Jednostki dydaktyczne:
  1. Studium Języków Obcych,
  2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 2. Jednostki badawcze:
  1. Szkoła Doktorska,
  2. Europejskie Centrum Paleontologii,
  3. Katedra Badań nad Dziejami Pierwszej Rzeczypospolitej,
  4. Katedra Badań Interdyscyplinarnych nad Szkolnictwem Wyższym,
  5. Katedra Studiów nad Kulturą Żydowską,
  6. Interdyscyplinarny Zespół do Badań nad Dziejami Rodziny,
  7. Zespół Badawczy Problemów Społecznych i Edukacyjnych;
 3. Jednostki badawczo-dydaktyczne:
  1. Interdyscyplinarne Laboratorium Przestrzeni Społecznych i Projektów Artystycznych (ILSSA).

IV. Administracja rektorska:

 1. Biuro Rektora,
 2. Biuro Finansowe.

V. Administracja kanclerska:

 1. Biuro Kanclerza,
 2. Biuro Rachunkowości,
 3. Biuro Rachuby Wynagrodzeń,
 4. Biuro Spraw Pracowniczych,
 5. Biuro Zamówień Publicznych,
 6. Biuro Infrastruktury,
 7. Centrum Inwestycyjne,
 8. Centrum Informatyczne,
 9. Biuro Nauki i Obsługi Projektów,
 10. Biuro Marketingu i Public Relations,
 11. Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich,
 12. Domy Studenckie,
 13. Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego,
 14. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
 15. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego,
 16. Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.
 17. Centrum Nowoczesnych Technologii

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się