2020-08-11

Zaproszenie do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finans. PMWSZ

Uwaga. Pełna treść oraz załączniki znajdują się na niniejszej stronie, do pobrania w sekcji poniżej "Załączniki".

 

Uniwersytet Opolski zaprasza firmy audytorskie, o których mowa w art. 46 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do złożenia oferty na (Dz. U. z 2019 roku
poz. 1421):
Przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 15 lipca 2020 roku wraz z wykonaniem usługi
pokrewnej.
 
1. ZAMAWIAJĄCY :
Uniwersytet Opolski , 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a , posiadający NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382.
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :
Określony w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Opolskim dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 938), Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (PMWSZ) zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego (UO).
 
Zasadnym staje zlecenie wykonania, przez wyspecjalizowany podmiot, niżej określonych usług.
1. Przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 15 lipca 2020 roku, o którym mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do złożenia oferty na (Dz. U. z 2019 roku poz. 1421) udokumentowanego sprawozdaniem z tego przeglądu;
 
2. Wykonanie usług pokrewnych polegających na:
- Wydaniu ekspertyzy dotyczącej oceny kondycji finansowej PMWSZ na podstawie przeglądu sprawozdania finansowego PMWSZ;
- Wykonanych w oparciu o cel:
Informacja dla organów Uniwersytetu Opolskiego, pozwalająca kompleksowo ocenić kondycję finansową PMWSZ w dniu włączenia do UO, ocenić zrealizowane czynności za zgodność z wymogami rachunkowymi i podatkowymi.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się