2020-07-01

Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021

Uwaga. Pełna treść oraz załączniki znajdują się na niniejszej stronie, do pobrania w sekcji poniżej "Załączniki".

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Uniwersytet Opolski zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na :

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351).

1. ZAMAWIAJĄCY :

Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a, posiadający NIP:  754-000-71-79, REGON: 000001382.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Określony w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Opolskim dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351); Dodatkowe dane informacyjne o Zamawiającym stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:

a) Podmioty określone ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421);

b) Podmioty, które zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, definiowanej ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421);

c) Podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu badania ustawowego,
o którym mowa w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421) uczelni publicznych.

Wymagane doświadczenia to: wykonanie za lata obrotowe 2014 - 2019 co najmniej pięciu (5) badań ustawowych sprawozdań finansowych, przynajmniej dwóch różnych uczelni publicznych, których suma bilansowa przekraczała 100 mln zł.

Potwierdzeniem posiadanego doświadczenia jest oświadczenie umocowanego przedstawiciela wykonawcy (firmy audytorskiej).

d) Kluczowy biegły rewident, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421) posiada udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia przynajmniej trzech (3) badań ustawowych w okresie 2014-2019 uczelni publicznej, których suma bilansowa przekraczała 100 mln zł.

e) Podmioty, które w ramach oferty potwierdzą przyjęcie warunków umowy. Ramowy projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

5. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU :

Konstanty Gajda, tel. 77 54 16 070, sekretariat@uni.opole.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

a) Za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 r.

b) Za rok obrotowy kończący się  dnia 31 grudnia 2021 do 29 kwietnia 2022 r.

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY :

a) Nazwa i adres firmy audytorskiej, forma działalności i nr rejestru, nr wpisu na listę PANA, oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1;

b) Odpis dokumentu potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

c) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów dotyczących posiadania doświadczenia w badaniu ustawowym sprawozdań finansowych uczelni publicznych. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 2;

d) Skład zespołu przeprowadzającego badanie – osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1089 z póź.zm.).

Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta wskazanego przez oferenta o spełnieniu wymogów dotyczących posiadania doświadczenia w badaniu ustawowym sprawozdań finansowych uczelni publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.

Dopuszcza się możliwość zmiany kluczowego biegłego rewidenta. Na tę okoliczność wymagane je złożenie nowego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.

e) Cena oferty netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

f) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy audytorskiej.

g) Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu.

8. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT :

a) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30 sierpnia 2020 r.;

b) Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego: pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty;

c) Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Sekretariatu Uniwersytetu Opolskiego;

d) Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją” Oferta badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Opolskiego za lata: 2020 i 2021”;

e) Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

9. KRYTERIA OCENY OFERT .

Kryterium wyboru oferty  -  cena –  100%.

10. WYNIK POSTĘPOWANIA :

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego.

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA :

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się