2019-09-20

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych

Logo projektu

Projekt pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”,
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr POWR.02.12.00-00-SR04/18

 

Zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” nr POWR.02.12.00-00-SR04/18.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i konkurencyjności polskiego sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rad ds. Kompetencji działającej na terenie całej Polski w okresie realizacji projektu, tj. do końca sierpnia 2022 roku i min. 12 m-cy po jego zakończeniu oraz opracowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych.


Rezultatem projektu będzie utworzona i funkcjonująca Rada kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, została ustanowiona Syntea Spółka Akcyjna.

Projekt jest Realizowany przez Wydział Filologiczny przy współudziale Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego. 

Załączniki

  Projekt UE.png 19,19 KB (png) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się