Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Stanowisko administracyjne  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-02-14  
Data wygaśnięcia
2020-03-31  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
11  

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania:

· Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane będzie wykształcenie administracyjne i ekonomiczne,

· Co najmniej 5 letni staż pracy w zakresie prowadzenia spraw kadrowych (mile widziana będzie znajomość spraw socjalnych)

· Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu,  poczty mailowej,  Internetu oraz programów dedykowanych kadrom ( w tym Płatnika),

· Umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów,

· Zdolność samodzielnego działania,

· Logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.

 

Idealnego kandydata powinno cechować:

Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, zdolność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętności skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie, bieżąca znajomość przepisów prawa w zakresie prawa pracy.

 

Opis stanowiska pracy

Bieżąca obsługa zatrudnionych pracowników (przyjmowanie, załatwianie bieżących spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz zwalnianie), załatwianie spraw socjalnych pracowników i ich rodzin oraz emerytów, przygotowanie korespondencji w tym zakresie, obsług dedykowanych programów kadrowo – socjalnych.

 

Wymagane dokumenty:

· Kwestionariusz osobowy z  dokładnym  opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

· List motywacyjny,

· Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i  umiejętności,

· Oświadczenie o niekaralności.

 

Dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika  11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się