Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
pracownik na stanowisko techniczne w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-01-10  
Data wygaśnięcia
2020-02-29  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
11A  

Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego zatrudni pracownika na stanowisko techniczne

Wymagania obligatoryjne:

- ukończone studia magisterskie na kierunku Biologia lub pokrewne,

- doświadczenie w pracy terenowej związanej z odłowami, zbiorami lub monitoringiem roślin lub zwierząt (kręgowców, bezkręgowców, roślin naczyniowych, mszaków i grzybów),

- umiejętność pracy w zespole,

- gotowość wykonywania prac terenowych związanych z wielodniowymi wyjazdami (obozy naukowe, badania terenowe, wykopaliska paleontologiczne),

- gotowość do poszerzania swoich kompetencji związanych z wykonywanymi obowiązkami (szkolenia itp.),

- mile widziana znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

- przygotowanie i naprawa preparatów dydaktycznych

- opieka nad zbiorami przyrodniczymi, zarówno naukowymi jak i dydaktycznymi (zabezpieczanie przed uszkodzeniami, konserwacja, gromadzenie, nadzór nad właściwym przechowywaniem, katalogowanie i opisywanie zbiorów)

- preparowanie okazów przyrodniczych (kręgowce i bezkręgowce),

- pomoc przy organizacji i realizacji zajęć terenowych ze studentami,

- pomoc przy badaniach terenowych i laboratoryjnych,

- suszenie roślin i grzybów i wcielanie ich do Herbarium IB,

- pomoc przy organizacji i realizacji wydarzeń edukacyjnych, akcji promocyjnych, warsztatów i szkoleń,

- pomoc przy aplikowaniu i realizacji projektów naukowych i dydaktycznych.


Oferujemy:

· Pracę w stabilnej instytucji;

· Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

· Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

· Świadczenia socjalne

 

Wymagane dokumenty:

· Kwestionariusz osobowy;

· List motywacyjny;

· Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów) potwierdzających posiadane wykształcenie, odbycie szkoleń, kursów;

· Referencje

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 r. w sekretariacie Instytutu Biologii, ul. Oleska 22, pok.108, tel. 77 4016010.


Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.


Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz.1000)”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się