Data ważności publikacji oferty wygasła. Oferta została przeniesiona do archiwum.

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Pracownik badawczo-dydaktyczny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-09-04  
Data wygaśnięcia
2020-11-30  
Tagi
Literaturoznawstwo, profesor  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
Opole  
Gmina
Opole
Miasto
Opole  
Ulica
Plac Mikołaja Kopernika  
Numer budynku
11  

Informacja o wyniku naboru do pobrania poniżej.

 

JEDNOSTKA:
Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk o Literaturze / Katedra Literatur Słowiańskich

DYSCYPLINA NAUKOWA:
Literaturoznawstwo

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)
Pracownik badawczo-dydaktyczny
Profesor posiadający co najmniej stopień doktora hab.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1) Stopień  naukowy  doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa
2) Dotychczasowy znaczący dorobek naukowy, w szczególności: wysokopunktowane publikacje, stypendia krajowe, a zwłaszcza zagraniczne, udział w konferencjach naukowych o charakterze międzynarodowym  (komparatystyka)
3) Znajomość najnowszych aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego (w szczególności ustawy 2.0)
4) Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
1) Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji i konferencji naukowych (redakcja, organizacja konferencji, itp.)
2) Doświadczenie w aplikacji oraz prowadzeniu grantów
3) Uprawnienia do nauczania języków obcych z grupy języków konferencyjnych
4) Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji nowo powoływanych interdyscyplinarnych programów studiów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów, jak i rynku pracy

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:
1) podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych III stopnia,
3) wykaz dorobku naukowego,
4) informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych,
5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dokumenty należy złożyć do dnia 04 września 2020 roku do godz.15:00 w sekretariacie Instytutu Nauk o Literaturze UO,
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 24
 

Załączniki

  rozwiązanie konkursu KLS.docx 11,78 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się