Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Manager w projekcie „Uniwersytety Europejskie”  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-02-14  
Data wygaśnięcia
2020-03-31  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
11  

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:

Z racji specyfiki oraz nowatorskiego charakteru projektu „Uniwersytety Europejskie” wymagane są bezwzględnie następujące kwalifikacje:

1. wykształcenie wyższe minimum na poziomie licencjata

2. znajomość 2 języków obcych z założeniem języka polskiego jako języka ojczystego (j. angielski oraz jeden z języków narodowych konsorcjum FORTHEM, preferowane: j. niemiecki)

3. umiejętność i doświadczenie w komunikacji w środowisku międzynarodowym

4. pełna dyspozycyjność

5. szybka przyswajalność rozwiązań informatycznych oraz proceduralnych


Kwalifikacje dodatkowe:

1. kreatywność i innowacyjność

2. samodzielność w działaniu

3. umiejętność pracy w zespole


Opis stanowiska:

Manager podlega kierownikowi merytorycznemu projektu „Uniwersytety Europejskie” w ramach konsorcjum FORTHEM na UO oraz współpracuje z wszystkimi właściwymi działami UO w zakresie poszczególnych obszarów projektu.


Zadania podstawowe managera projektu dotyczą m.in.:

1. Bieżąca koordynacja prac zespołu zadaniowego FORTHEM Team, w tym:

a) sprawozdawanie z postępu prac w poszczególnych obszarach projektu

b) w porozumieniu oraz na polecenie kierownika merytorycznego inicjowanie działań w poszczególnych projektu

c) w porozumieniu oraz na polecenie kierownika merytorycznego logistyczne wsparcie działań zespołu FORTHEM Team

2. Bieżąca komunikacja z biurami FORTHEM w 6 uczelniach partnerskich:

a) codzienna aktualizacja informacji na platformie FORTHEM Teams

b) udział w regularnych videokonferencjach

3. Finansowa i administracyjna obsługa projektu, w tym:

a) realizacja procedur płatniczych i administracyjnych UO w kontekście wydatkowania budżetu projektu.

b) opracowanie raportów finansowych (okresowych i rocznych) dla lidera projektu oraz Komisji Europejskiej.

c) bieżąca wymiana informacji finansowych między partnerami w zakresie realizacji budżetu projektu.


WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

· Podanie i podpisane CV zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),

· Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania)

· Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)

· Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności, np. ukończone kursy


Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A pok. Nr 6.

Zastrzegamy prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybrane osoby.

Zastrzegamy prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Dokumenty osób, które nie zostaną wybrane można odebrać do dwóch miesięcy od rozstrzygnięcia / zamknięcia konkursu lub zostaną komisyjnie zniszczone.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się