Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Dyrektor Biura Nauki i Obsługi Projektów  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-02-14  
Data wygaśnięcia
2020-03-31  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
11  

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania obowiązkowe:

· Wykształcenie wyższe,

· Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (stosowne certyfikaty mile widziane),

· Znajomość wytycznych i regulacji prawnych w obszarze zarządzania projektami,

· Znajomość aktualnych regulacji prawnych w obszarze funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce,

· Znajomość zasad funkcjonowania uczelni europejskich,

· Bardzo dobra znajomość pracy biurowej i procedur biurowych,

· Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu, poczty mailowej, Internetu,

· Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner itp.),

· Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków projektowych oraz realizacji i rozliczania projektów.

 

Wymagania dodatkowe:

· Minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem/zespołami projektowymi

 

Obszar działalności:

Obsługa administracyjna badań naukowych, w tym krajowych i międzynarodowych grantów badawczych, projektów mobilnościowych, projektów dydaktycznych, rozwojowych i innych; przygotowanie aplikacji, obsługa administracyjna i finansowa, współpraca z jednostkami UO w obszarze działalności, współpraca z jednostkami oraz interesariuszami zewnętrznymi.

 

Opis stanowiska pracy

Zapewnienie efektywnej pracy Biura Nauki i Obsługi Projektów (dalej „Biuro”) , koordynacja i nadzór nad pracą Biura, inicjowanie i koordynowanie działań związanych z przygotowaniem aplikacji i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, bieżące informowanie o możliwościach aplikacyjnych.

 

Idealnego kandydata powinno cechować:

Zdolności organizacyjne, operatywność, kreatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, umiejętność tworzenia pozytywnego wizerunku firmy, wysoka kultura osobista, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, umiejętność pracy z zespołem i w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:

· CV wraz ze zdjęciem oraz dokładny opis przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

· List motywacyjny,

· Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2020r. w Dziale Spraw. Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole. (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu. Rozmowa może być prowadzona w języku angielskim.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Dyrektor Biura Nauki i Obsługi Projektów.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji umieszczona jest pod adresem: http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się