Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Pracownik naukowo-dydaktyczny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-09-04  
Data wygaśnięcia
2020-12-31  
Tagi
Literaturoznawstwo, filologia polska, asystent  
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
11  

Informacja o wyniku naboru do pobrania poniżej.

 

 

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski -  Instytut Nauk o Literaturze / Katedra Literatury Polskiej

DYSCYPLINA NAUKOWA: Literaturoznawstwo

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)

Pracownik naukowy -dydaktyczny

Asystent posiadający co najmniej stopień  naukowy  magistra

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1) dyplom magistra filologii polskiej;

2) dorobek naukowy dotyczący literatury polskiej XX i XXI wieku;

3) doświadczenie w pracy dokumentalistycznej;

4) doświadczenie w pracy przy edycji cyfrowej;

5) doświadczenie w pracy w obszarze humanistyki cyfrowej;

6) doświadczenie w zakresie tworzenia i administrowania stron internetowych;

7) znajomość najnowszych aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego (w szczególności ustawy 2.0).

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

1) znajomość języka angielskiego;

2) doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

   1) podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

   2) CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II lub III stopnia,

   3) wykaz dorobku naukowego,

   4) informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych,

   5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

   6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Załączniki

  rozwiązanie konkursu KLP.docx 12 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się