Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Adiunkt, pracownik badawczo-dydaktyczny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-01-31  
Data wygaśnięcia
2020-02-15  
Tagi
Geologia, paleobiologia, paleohistologia, paleontologia  
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
11A  

Instytut Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole badań paleobiologicznych.

 

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1) stopień naukowy doktora w zakresie nauk biologicznych lub geologicznych,

2) dorobek naukowy w zakresie paleobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem kręgowców i paleohistologii,

3) doświadczenie i predyspozycje w pracy dydaktycznej,

4) biegła znajomość języka angielskiego,

5) zdolności organizacyjne,

6) umiejętność popularyzacji nauki

 

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

1) znajomość organizacji prac wykopaliskowych na stanowisku paleontologicznym.

 

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne:

1) podanie

2) życiorys

3) kwestionariusz osobowy

4) oryginały lub odpisy uzyskanych dyplomów

5) 3 zdjęcia,

6) wykaz dorobku naukowo-dydaktycznego i publikacji,

7) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)

8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy – w przypadku wygrania konkursu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Instytutu Biologii, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się