Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Profesor  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-09-15  
Data wygaśnięcia
2019-10-31  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
11A  
INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii
MIASTO: Opole
STANOWISKO: profesor uczelni lub adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OGŁOSZENIA: 28.06.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa w dniu 15.09.2019 r.
LINK DO STRONY: www.uni.opole.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor uczelni, adiunkt, nauki społeczne, psychologia
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
 
I. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:
1. stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora w dyscyplinie psychologia
2. dorobek naukowy w postaci publikacji w zakresie dyscypliny psychologia
3. aktywny udział w konferencjach naukowych
 
II. Kryteria dodatkowe
1. zainteresowania naukowe – psychologia kliniczna dziecka lub człowieka dorosłego, diagnoza psychologiczna, psychologia społeczna
2. dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii.
 
III. Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
4. kopia dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego,
5. nazwiska i adresy e-mail osoby/osób mogącej udzielić referencji (dotyczy tylko kandydatów na stanowisko adiunkta)
6. wykaz dorobku naukowego
7. wykaz konferencji naukowych, w których Kandydat wziął aktywny udział,
8. oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,
9. Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy
 
KOMISJA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. NIE POINFORMOWANIE KANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY.
 
Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta w Instytucie Psychologii UO) można składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do sekretariatu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02 do dnia 15.09.2019 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się