2021-04-30

Akty prawne Uniwersytetu Opolskiego

Akty prawne Uniwersytetu Opolskiego:

 

Zapraszamy również do serwisu internetowego Monitor Uniwersytetu Opolskiego.

Zgodnie z § 120 Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 67/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie: utworzenia i zasad funkcjonowania „Monitora Uniwersytetu Opolskiego” (t.j. z dnia 17 września 2020 r.) – jest centralnym systemem publikowania wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. 

 

W Monitorze ogłasza się:

  • zarządzenia, postanowienia i obwieszczenia Rektora,
  • uchwały Senatu,
  • uchwały Rady Uczelni,
  • regulaminy,
  • zarządzenia i uchwały władz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i podmiotów kolegialnych, jeżeli taki obowiązek wynika z treści tych uchwał lub zarządzeń lub też z odrębnych przepisów lub postanowień.

 

Akty prawne publikowane są na bieżąco przez Biuro Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się